Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Tämä on Karvian Yrityspalvelu Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Karvian Yrityspalvelu Oy

Tyyni Tuulion katu 1

39930 KARVIA

010 3242 290

y-tunnus 2257063-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mari Ervelä

Toimitusjohtaja, KLT

sähköposti: etunimi@yrityspalveluitu.fi

puhelin: 040 195 4432

3. Rekisterin nimi

Karvian Yrityspalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin sekä Karvian Yrityspalvelu Oy:n palveluiden ja tuotteiden markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Henkilötietojen profilointia voidaan tehdä markkinoinnin kohdentamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimussuhde Karvian Yrityspalveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • henkilön organisaatio ja asema organisaatiossa
  • henkilön yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta toimeksiantosopimuksesta sekä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan hankkia myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yhteisöiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään ohjelmistotoimittajan (Mediamaestro Oy) Internet-palvelimilla, ja laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti ohjelmistotoimittajan toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä ohjelmiston käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).